top of page
Zen Stones
Algemene voorwaarden

(Laatst gewijzigd op 27/10/2020)

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Anneleen Roeland ingeschreven in de K.B.O. onder nummer BTW BE0544 757 245. Deze Voorwaarden bevatten de voorwaarden en bepalingen waaronder u onze website en diensten kunt gebruiken zoals door ons aangeboden. Deze website biedt bezoekers informatie over een bewustere levensstijl. Door de website van onze service te bezoeken of te gebruiken, stemt u ermee in dat

u deze voorwaarden hebt gelezen, begrepen en ermee instemt gebonden te zijn.

Eigendomsrechten

De service en alle materialen daarin of die daardoor worden overgedragen, waaronder, maar niet beperkt tot, software, afbeeldingen, tekst, grafische afbeeldingen, logo's, patenten, handelsmerken, servicemerken, auteursrechten, foto's, audio, video's, muziek en alle intellectuele eigendomsrechten die daarmee verband houden , zijn het exclusieve eigendom van Anneleen Roeland. Behalve zoals expliciet vermeld in deze voorwaarden, wordt niets in deze voorwaarden geacht een licentie te creëren in of onder dergelijke Intellectuele eigendomsrechten, en gaat u ermee akkoord om niet te verkopen, in licentie te geven, te verhuren, te wijzigen, te distribueren, kopiëren, reproduceren, verzenden, openbaar te tonen, publiekelijk uitvoeren, publiceren, aanpassen, bewerken of afgeleide werken daarvan maken. De afbeeldingen die geen eigendom zijn van Anneleen Roeland maar die wel getoond worden op Anneleen's Healthy Choice en La lavande, zijn eigendom van www.wix.com ofwel van www.pexels.com.

Schadeloosstelling

U stemt ermee in om Anneleen Roeland te vrijwaren van eisen, verlies, aansprakelijkheid, claims of uitgaven (inclusief honoraria van advocaten) die tegen hen zijn ingesteld door een derde partij als gevolg van, of voortvloeiend uit,

of in verband met, uw gebruik van de website of een van de diensten die op de website worden aangeboden.

Aansprakelijkheid

Anneleen Roeland is in geen geval aansprakelijk voor enige indirecte, punitieve, incidentele, speciale, gevolg- of voorbeeldschade, waaronder, zonder beperking, schade voor winstderving, goodwill, gebruik , gegevens of andere immateriële verliezen, die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik of de onmogelijkheid om de dienst te gebruiken. 

Anneleen Roeland aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor (i) fouten, vergissingen of onnauwkeurigheden van de inhoud; (ii) persoonlijk letsel of schade aan eigendommen, van welke aard dan ook,

die voortvloeit uit uw toegang tot of gebruik van onze service; en (iii) ongeautoriseerde toegang tot of gebruik van

onze beveiligde servers en / of enige persoonlijke informatie die daarin is opgeslagen.

Aanpassen algemene voorwaarden

We behouden ons het recht om deze voorwaarden van tijd tot tijd naar eigen goeddunken te wijzigen. Daarom zou

u deze pagina regelmatig moeten herzien. Uw voortdurende gebruik van de website of onze service na een dergelijke wijziging vormt uw aanvaarding van de nieuwe voorwaarden. Als u niet instemt met een van deze voorwaarden of een toekomstige versie van de voorwaarden, mag u de website of de service niet gebruiken of er toegang tot krijgen (of blijven).

Indien u een vraag of opmerking heeft kan u dit melden via het contactformulier op deze website.

bottom of page